Понеделник, 26 Октомври 2020 11:29

Дейност на Обществения съвет - протоколи

 Общественият съвет към ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре се състои от представители на родителите и представител на финансиращия орган.

Съветът осъществява дейността си в съответствие с Глава четиринадесета от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

 

СПИСЪК

на членовете на Обществения съвет

към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,

с. Ведраре, общ. Карлово

 

 

1.     Златка Асенова Ангелова

2.     Елена Генадиева Ганева

3.     Минка Диянова Ангелова – председател

4.     Гергана Георгиева Стоянова

5.     Койчо Стоянов Мутавчийски

 

Резервни членове:

1.     Петя Ангелова Шуманова

2.     Петя Христова Нечева

3.     Гергана Иванова Маринова

4.     Лалка Чолпанова