Сряда, 31 Март 2021 12:39

План - Програма по БДП 2021 г.

Петък, 29 Януари 2021 14:03

Отчет по ЗДОИ 2020 г.

Понеделник, 21 Декември 2020 15:08

Процедура за обучение от разстояние в електронна среда

Написана от

 

 

                     Основно училище

„Св.св.Кирил и Методий”

с.Ведраре, общ. Карлово, ул.” Девета”№ 2, (тел/факс03138/2015/2134,

e-mail: ou_ciril_and_metоТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Процедура

за обучение от разстояние в електронна среда

 

Нормативни актове:

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) (ДВ, бр. 79 от 2015 г. и бр. 17 от 2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г. и бр. 43 и 78 от 2020 г.)

 

Какво е обучение от разстояние в електронна среда?
– Обучение, което се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като обучаващият и обучаемите не се намират физически на едно и също място;
– Включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване;
– Извършва се от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

 

Условия и ред за организиране на обучение от разстояние в електронна среда  (ОРЕС):

 

Обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО (чл. 115а, ал. 3 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):
– Осъществява се за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.
– Подава се заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от
родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ – при здравословно причини, при които ученикът не може да посещава училище.

При други уважителни причини – по мнение на Началник на отдел ОМДК М. Симеонова и Старши експерт по организация на средното образование инж. Д. Ставрев от РУО Пловдив същите се описват в заявлението.
– Директорът информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението
.
– За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.
– Обучението от разстояние в електронна започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.
– До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което
е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

 

Обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни до края
на извънредната епидемична обстановка (чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):
– Осъществява се за отделен ученик в дневна, индивидуална или комбинирана форма на обучение до края на извънредната епидемична обстановка:
1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието
– Подава се заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от
родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ по т. 1 и т. 2.

По т. 3 се подава заявление чрез директора на училището до началника на регионалното управление на образованието. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.
– В деня на подаването на документите по т. 3 директорът на училището ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище.
– Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от разстояние в електронна среда за ученика по т. 3 в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението и уведомява родителя и директора на училището.
– За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед след уведомяване от началника на РУО.
– Обучението от разстояние в електронна среда започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.
– До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което
е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

 

Забележка:
1. В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ведраре обучението от разстояние в електронна среда се осъществява  синхронно и асинхронно чрез
Microsoft Teams.
2. Обучението от разстояние в електронна среда по чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО може да се извършва незавимо дали е обявена извънредна епидимична обстановка през учебната 2020 – 2021 година.  

 

Необходими документи:

1.      Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

2.      Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка

3.      Декларация за задължения за осигуряване на обучение от разстояние в електронна среда

 

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e-mail: ou_ciril_and_metodii@yahoo.com

 

Важно!
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

 

 

 

Петък, 18 Септември 2020 10:46

Забрана за достъп на външни лица

Страница 1 от 3