Общественият съвет към ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре се състои от представители на родителите и представител на финансиращия орган.

Съветът осъществява дейността си в съответствие с Глава четиринадесета от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

 

СПИСЪК

на членовете на Обществения съвет

към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,

с. Ведраре, общ. Карлово

 

 

1.     Милена Динкова Георгиева – председател

2.     Мария Николова Кълвачева

3.     Гергана Георгиева Стоянова

4.     Ася Илиева Филипова

5.     Койчо Стоянов Мутавчийски

 

Резервни членове:

1.     Христина Стайкова Неделчева

2.     Даниела Костадинова Стоянова

3.     Тодорка Димитрова Палазова

4.     Петя Николова Найденова