Вторник, 14 Септември 2021 15:14

Форми на обучение за уч. 2021/2022 г.

За учебната 2021/2022 година ОУ "Св. св. Кирил и Методий организира:

1. Дневна форма на обучение - за ученици в задължителна възраст;

2. Самостоятелна форма на обучение - за лица над 16-годишна възраст.

Обучението на учениците се организира според Правилника за дейността на училището и нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование.

От Правилник за дейността на училището:

Чл.15. (1) Формите на обучение в училището са:

1.дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план;

2.самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план за съответната учебна година. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника за дейността на училището. Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на директора на училището. Учениците в самостоятелна форма се явяват на изпити на редовна сесия от м. януари до м. февруари, на първа допълнителна сесия – през м. юни и м. юли и м. август-септември на втора допълнителна сесия. Учениците могат да преминат в следващия клас само ако успешно са положили всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. По изключение, когато здравословни/или други причини налагат явяване на ученика извън определените сесии, той подава мотивирано искане до директора на училището. Със заповед на директора се определят дати за явяване на изпита

(2) Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение и премине в самостоятелна форма, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.

(3) За записване в самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора.

Прочетена 334 пъти Последно променена в Вторник, 14 Септември 2021 15:21
Още в тази категория: « Ръководство:
Влезте, за да коментирате